top of page

Co je u nás nového?

Zápis do 1. třídy úterý 4. 4. 2023 od 8:00 do 15:00

Zákonný zástupce dítěte si k zápisu přinese:

občanský průkaz

rodný list dítěte

doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické vyšetření)

 

 

Jiný termín zápisu je možné domluvit telefonicky s ředitelkou školy na telefonním čísle 312 522 320 nebo 731 449 221.

Ředitelské volno 18. 11. 2022

V souladu s § 24 odstavec 2, zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji z organizačních a technických důvodů

na 18. 11. 2022 ředitelské volno.

                                     

                         Mgr. Vladimíra Mašková, ředitelka školy                                   

Zápis do 1. třídy úterý 5. 4. 2022 od 8:00 do 15:00

Zákonný zástupce dítěte si k zápisu přinese:

občanský průkaz

rodný list dítěte

doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické vyšetření)

 

 

Jiný termín zápisu je možné domluvit telefonicky s ředitelkou školy na telefonním čísle 312 522 320 nebo 731 449 221.

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Bližší informace k preventivnímu antigennímu testování a trasování ve školách od ledna 2022 naleznete zde.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021 

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví testovani-ve-skolach--cele-zneni-1018.pdf (vlada.cz), ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Obecně pár informací k samotnému testování: 

• Screeningové testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo 

• Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021 

• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS 

• Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám.

• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech) o Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje) 

Informace k zahájení školního roku 2021/22

1., 6. a 9.  září bude provedeno plošné preventivní testování žáků.

1. 9. bude vyučování trvat 1 vyučovací hodinu.

 

Testování se netýká žáků:

 • kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování),

 • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19 - tzn. pozitivní test po 4. 3. 2021),

 • kteří případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

Prosíme rodiče o doložení potřebných potvrzení třídnímu učiteli první den školy. (Stačí, když žáci ráno předají učiteli před testováním.)

 

Informace v souvislosti s Covid - 19

Žádáme všechny návštěvníky, aby do odvolání při vstupu do budovy školy používali ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) dle stanovení ministerstva zdravotnictví.

 • Škola se bude v průběhu roku řídit dle manuálu MŠMT hygienickými pravidly stanovenými Ministerstvem zdravotnictví a respektovat stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví specifikované pro školy.

 • Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost tomu, zda Vaše dítě nevykazuje některý z uvedených příznaků, jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu atp.

 • Děti přicházející  přímo do šaten. Po přezutí použijí na ruce  dezinfekci,  která je bezprostředně u šaten,  a odcházejí do tříd.

 • Ve všech učebnách a na toaletách jsou k dispozici prostředky na mytí a dezinfekci rukou a papírové ručníky.

 • Po příchodu do třídy jsou žáci povinni umýt si a dezinfikovat ruce a hygienu dodržovat po celou dobu pobytu ve škole.

 • Ve všech učebnách se bude pravidelně, krátkodobě, ale intenzivně větrat v průběhu dne.

 • Denně bude prováděn důkladný úklid všech místností, větrání šatních prostor a úklid toalet dle potřeby i několikrát denně.

 • Žádáme zákonné zástupce, aby bezodkladně hlásili změnu telefonního čísla nebo emailu.

 • V případě výskytu COVID - 19 u žáka nebo zaměstnance školy budeme postupovat podle manuálu MŠMT a pokynů KHS.

 • V případě potřeby bude zavedena distanční výuka, která bude dle nařízení MŠMT pro všechny žáky povinná.

 

 

Slaný, 30. 8. 2021

 

Mgr. Vladimíra Mašková

ředitelka školy

Informace k provozu škol od 17. 5. 2021

Na základních školách se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. 

Ve školních družinách a školních klubech je provoz v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

Informace k provozu škol od 3. 5. 2021

Přítomnost žáků na prezenční výuce bude od 3. května 2021 podmíněna účastí na testování.

V naší škole bude testování probíhat vždy v pondělí neinvazivními Ag testy pro samoodběr s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Organizace preventivních testů bude stejná jako doposud. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Zápis do 1. třídy úterý 6. 4. 2021 od 8:00 do 15:00

Zákonný zástupce dítěte si k zápisu přinese:

občanský průkaz

rodný list dítěte

doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické vyšetření)

 

 

Jiný termín zápisu je možné domluvit telefonicky s ředitelkou školy na telefonním čísle 312 522 320 nebo 731 449 221.

Distanční výuka od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

 

distanční výuka (vzdělávání na dálku) je pro žáky podle Školského zákona povinná.

 

Distanční výuka bude organizovaná následujícím způsobem:

 

Každé pondělí 8:00 – 15:00

 • Materiály, učivo v papírové podobě budou předány - proti podpisu - ve vestibulu školy.

 • Budou poskytovány individuální konzultace.

 • Žák či jeho zákonný zástupce, odevzdá nazpět materiály, které žák vypracoval předcházející týden.

 • Materiály budou učitelem vyhodnoceny a žák dostane zpětnou vazbu.

 • Žákovskou knížku si vždy přinést s sebou.

 • Učitel po dobu vzdělávání na dálku průběžně monitoruje zapojení a aktivitu žáka.

 • Zapojení žáků do distanční výuky bude zahrnuto do hodnocení za dané klasifikačního období.

 • Absenci žáků je třeba omluvit dle Školního řádu.

 • Při off-line výuce záleží na tom, zda žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu.

 

Informace o nespolupracujících žácích předáváme OSPOD Slaný.

Věříme, že to společnými silami a vzájemnou komunikací zvládneme.

 

Ve Slaném, 1. 11. 2020

 

 

Mgr. Vladimíra Mašková                                                                          

ředitelka školy                                 

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Žádáme všechny návštěvníky školy (kromě zaměstnanců a žáků), aby do odvolání při vstupu do budovy školy používali ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa). Za ochranné prostředky dýchacích cest se považuje nejenom rouška, ale šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

 • Škola se bude v průběhu roku řídit dle manuálu MŠMT hygienickými pravidly stanovenými Ministerstvem zdravotnictví a respektovat stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví specifikované pro školy tzv. semafor.

 • Do budovy školy se nevpouští osoby nemocné a s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu atp.)

 • Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost tomu, zda Vaše dítě nevykazuje některý z výše uvedených příznaků.

 • Při vstupu do budovy školy je přicházejícím měřena teplota, abychom maximálně eliminovali možný výskyt onemocnění.

 • Děti přicházející přímo do šaten. Po přezutí použijí na ruce dezinfekci, která je bezprostředně u šaten, a odcházejí do tříd.

 • Ve všech učebnách a na toaletách jsou k dispozici prostředky na mytí a dezinfekci rukou a papírové ručníky.

 • Po příchodu do třídy jsou žáci povinni umýt si a dezinfikovat ruce a hygienu dodržovat po celou dobu pobytu ve škole.

 • Z důvodu zamezení nadměrného pohybu dětí po budově školy bude probíhat výuka v kmenových třídách a učebnách určených pro jednotlivé třídy.

 • Žáci opustí třídu pouze v nutných případech (toaleta, vyřizování věcí s vyučujícím).

 • Ve všech učebnách se bude pravidelně, krátkodobě, ale intenzivně větrat v průběhu dne.

 • Denně bude prováděn důkladný úklid všech místností, větrání šatních prostor a úklid toalet dle potřeby i několikrát denně.

 • Upřednostňujte, prosím, komunikaci telefonicky nebo e-mailem. Osobní komunikace se zákonnými zástupci bude probíhat, na místě určeném, v přízemí budovy školy.

 • Žádáme zákonné zástupce, aby bezodkladně hlásili změnu telefonního čísla nebo emailu.

 • V případě výskytu COVID - 19 u žáka nebo zaměstnance školy budeme postupovat podle manuálu MŠMT a pokynů KHS.

 • V případě potřeby bude zavedena distanční výuka, která bude dle nařízení MŠMT pro všechny žáky povinná.

 

Věříme, že epidemiologická situace se bude vyvíjet příznivě a budeme moci klidně a spokojeně chodit do školy.

Předem děkujeme za vaši pomoc při adaptaci dětí zpět do školního procesu.

 

Mgr. Vladimíra Mašková

ředitelka školy

EU peníze školám - učební materiály

V rámci projektu EU peníze školám byly vytvořeny tyto digitální učební materiály: 

 

2.ročník - český jazyk, matematika, prvouka 

4. ročník - český jazyk, matematika, přírodověda 

6. ročník - český jazyk, anglický jazyk, matematika 

7. ročník - český jazyk, anglický jazyk, matematika 

8. ročník - český jazyk, matematika, fyzika

 

V případě zájmu o bližší informace k projektu i materiálům, kontaktujte zástupce ředitele školy: zastupce@zs-palackeho.cz

Vyučovací hodiny:

 

1. 7,50- 8,35

2. 8,45- 9,30

3. 9,50-10,35

4. 10,45-11,30

5. 11,35-12,20

6. 12,30-13,15

7. 13,25-14,10

8. 14,20-15,05

bottom of page